Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI I ZAŠTITA PODATAKA

U ovoj Politici privatnosti i zaštiti podataka možete da pronađete sve važne podatke koji se odnose na našu upotrebu podataka o ličnosti naših korisnika i kupaca, bez obzira na kanale ili sredstva koje koristite u komunikaciji sa nama. Molimo vas da ove informacije pažljivo pročitate!

Osnovne informacije o rukovaocu

Rukovalac podacima o ličnosti je Bauder Farmaceutika DOO Beograd, sa sedištem u Beogradu, opština Zvezdara, ul. Čingrijina br. 5, MB: 21219207, PIB: 109660739 (u daljem tekstu: Bauder Farmaceutika). Bauder Farmaceutika, kao Rukovalac podacima o ličnosti, određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti i snosi odgovornost za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

Podaci o ličnosti koje prikuplja Bauder Farmaceutika

Podaci o ličnosti koje Bauder Farmaceutika prikuplja  zavise prevashodno od vrste usluge koju pružamo kupcima, korisnicima i klijentima, namere ovih lica da koriste naše usluge, vrste ugovora koji sklapamo sa našim klijentom, kao i o nameri kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti koje obrađujemo, a bez kojih ne možemo da izvršimo ugovornu obavezu, uključuju najmanje:

 • ime i prezime;
 • adresu, broj telefona, e-mail adresu;
 • datum rođenja;

Svrha i osnov prikupljanja podataka o ličnosti

Bauder Farmaceutika prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti na osnovu vaše saglasnosti, odnosno kada je to neophodno radi realizacije kupoprodajnog odnosa za proizvode iz sopstvene ponude. U tom slučaju, Bauder Farmaceutika obrađuje podatke o ličnosti radi pružanja usluge na vaš zahtev, odnosno podaci o ličnosti se koriste u svrhu:

 • prodaje proizvoda;
 • dostave kupljenih proizvoda;
 • administracije ugovornog odnosa;
 • upravljanja i primanja prigovora, pritužbi i reklamacija;
 • izvršenja postupka naplate ili prisilne naplate dugovanja;
 • ispunjenja prodajnih i marketinških aktivnosti, odnosno slanja obaveštenja putem newsletter-a i/ili SMS-a i Viber-a, na osnovu vaše saglasnosti; i
 • ispunjenja drugih zakonskih obaveza koje proizlaze iz poslovanja Bauder Farmaceutika kompanije

Pored toga, Bauder Farmaceutika prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti radi ispunjenja svojih zakonskih i regulatornih obaveza, ali i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Vaše podatke o ličnosti Bauder Farmaceutika obrađuje na bazi poslovnih legitimnih interesa radi:

 • komunikacije, odnosno dostavljanja obaveštenja o promenama vezanim za uslove poslovanja;
 • potencijalnih zahteva u vezi sa ugovornim odnosnom;
 • sprečavanja i otkrivanja prevare.

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gorenavedenim razlozima, ili ukoliko to zahtevaju relevantni zakonski propisi, od vas ćemo zatražiti dodatni pristanak ili izričitu saglasnost.

Bezbednost podataka o ličnosti

Bauder Farmaceutika preduzima odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi se osigurala zaštita podataka o ličnosti, i kako bi se odabrali i pregledali odgovarajući obrađivači. Podaci o ličnosti će se obrađivati u elektronskom obliku na automatizovan način ili u štampanom obliku na neautomatizovani način.

Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja poslovnih aktivnosti ili zakonskih obaveza, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama, uključujući:

 • državnim organima kao i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti;
 • pravnim i drugim savetnicima Bauder Farmaceutika kompanije;
 • drugim poslovnim partnerima, a čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanja njihove poverljivosti definisana ugovornim odnosom.

Sva treća lica dužna su da podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima Bauder Farmaceutika kompanije, izuzev državnih organa i organa javne vlasti. Trenutna lista obrađivača (trećih lica) je sledeća:

 • AKS EXPRESS kurirska služba.

Profilisanje

Bauder Farmaceutika može koristiti profilisanje, odnosno automatizovanu obradu radi procene određenih ličnih aspekta u vezi sa fizičkim licem, konkretno, radi analize ili predviđanja aspekta koji se tiču ličnih afiniteta te fizičke osobe, njenih interesovanja, ekonomskog položaja, ponašanja, lokacije, zdravlja, pouzdanosti ili kretanja, u slučajevima slanja ili prikazivanja obaveštenja ili sadržaja personalizovanog karaktera. Ove podatke Bauder Farmaceutika centralizuje i analizira u cilju procene i predviđanja vaših afiniteta i/ili interesovanja.

Na osnovu analize, Bauder Farmaceutika šalje ili prikazuje obaveštenja i/ili sadržaj prema vašim interesovanjima/potrebama.

Ove podatke Bauder Farmaceutika obrađuje isključivo na osnovu vaše saglasnosti.

Čuvanje podataka o ličnosti

Bauder Farmaceutika čuva podatke o ličnosti samo onoliko koliko je to potrebno u cilju ostvarivanja svrhe zbog koje su prikupljeni, odnosno kako bismo zadovoljili vaše potrebe ili ispoštovali svoje zakonske obaveze.

U slučaju kreiranja profila na sajtu Bauder Farmaceutika ili prikupljanja podatka o ličnosti po osnovu saglasnosti, podaci o ličnosti će se obrađivati sve do brisanja korisničkog profila odnosno povlačenja date saglasnosti, pri čemu opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga (primera radi, transakcija isporuke, dostave, reklamacije) čuvaju se koliko je to predviđeno poreskim propisima i propisima koji regulišu ugovor o prodaji. (npr. podaci o uloženim reklamacijama se čuvaju koliko je to propisano Zakonom o zaštiti potrošača).

Podaci prikupljeni radi slanja obaveštenja putem newsletter-a i/ili SMS-a i Viber-a čuvaju se dok god se nalazite na Newsletter i/ili SMS i Viber mailing listama, odnosno do opoziva saglasnosti.

Podaci prikupljeni zbog obrada baziranih na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (na primer Zakon o računovodstvu i sl.).

Nakon isteka predviđenih rokova, odnosno nakon povlačenja saglasnosti, ukoliko se podaci obrađuju po tom osnovu, svi podaci o kupcima će biti depersonalizovani odnosno obrisani ili uništeni. Podaci o ličnosti prikupljeni na osnovu saglasnosti brišu se i pre povlačenja saglasnosti, ako je ostvarena svrha za koju su podaci prikupljeni.

Ostvarivanje prava

Lice čije podatke obrađuje u svakom trenutku ima sledeća prava:

 • pravo na pristup podacima o ličnosti, uključujući i informacijama u koju svrhu se podaci koriste i obrađuju, kategorije podataka o ličnosti koje čuvamo, period tokom kojeg obrađujemo i čuvamo podatke;
 • pravo na kopiju podataka o ličnosti koje obrađujemo;
 • pravo na ispravku i/ili dopunu već datih podataka o ličnosti;
 • pravo na brisanje podataka o ličnosti;
 • pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti nama ili trećoj strani u određenom delu ili u potpunosti u slučaju osporavanja tačnosti podataka, nezakonite obrade, ukoliko podaci više nisu potrebni ali ih vi tražite u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ukoliko ste podneli prigovor na obradu podataka u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka ličnosti a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad vašim interesima;
 • pravo na prenos podataka drugom rukovaocu, ukoliko se obrada podataka vrši na osnovu vašeg pristanka ili se obrada vrši automatizovano;
 • pravo na opoziv pristanka ukoliko Bauder Farmaceutika podatke o ličnosti obrađuje uz dati pristanak, pri čemu opoziv pristanka se neće odraziti na zakonitost obrade podataka koja se vršila na osnovu dotadašnje saglasnosti; i
 • pravo na podnošenje prigovora direktno Bauder Farmaceutika kompaniji ili Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Kontakt

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Bauder Farmaceutika je imenovao Lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO). Ovom licu se možete obratiti vezano za sva pitanja koja se tiču obrade podataka o ličnosti koju vrši Bauder Farmaceutika, kao i u pogledu ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Predrag Kirovski.

Za sva pitanja vezano sa zaštitu podataka o ličnosti i njihovo korišćenje, možete nam se obratiti:

 • slanjem elektronske pošte na webshop@shotvitamini.rs; ili
 • pisanim putem na adresu: Bauder Farmaceutika DOO Beograd, ul. Čingrijina br. 5, Beograd, Srbija;

Pravo na prigovor nadzornom organu

Pored prigovora koji lice čiji se podaci obrađuju može podneti direktno Bauder Farmaceutika kompaniji, prigovor na obradu podataka o ličnosti može se podneti i kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na adresu Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, Srbija, na e-mail office@poverenik.rs ili na broj telefona 011/3408-900.

Ažuriranje Politike privatnosti

Bauder Farmaceutika može povremeno revidirati i ažurirati sadržaj Politike privatnosti radi usklađivanja sa sopstvenim poslovnim procesima i/ili sa zakonskim i regulatornim obavezama. Važeća verzija Politike privatnosti dostupna je na veb stranici Bauder Farmaceutika , a bilo kakve promene će bez odlaganja biti objavljene.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Plaćanje se vrši pouzećem, odnosno gotovinom prilikom dostave, uplatom u pošti, odnosno banci ili platnim karticama.

Plaćanje pouzećem

Kod plaćanja pouzećem, korisnik naručene proizvode plaća kuriru prilikom preuzimanja proizvoda.

Plaćanje uplatnicom

Prilikom plaćanja robe uplatnicom, nakon evidentiranja uplate od strane trgovca, porudžbina se obrađuje i nakon toga proizvod šalje korisniku.

Plaćanje platnim karticama

Ukoliko ste se odlučili za plaćanje Vašom DINA, MasterCard, Maestro, Visa i American Express platnom karticom online prilikom poslednjeg koraka pre potvrde kupovine, sistem će Vas preusmeriti na sigurnosni link Banca Intesa ad Beograd gde unosite podatke o Vašoj platnoj kartici. Ukupna suma i broj pošiljke su automatski uneti i ne mogu se menjati.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Datum: 26.05.2021. godine